Everlasting Blessings of Mata Dadanbai & Dr. Premchand Manghirmalani

Shyam sunder Gopal

advertise here

Advertise Here

Sindhi Song: Muhanjo Shyamsunder Gopal: Balak Mandli Katani:Bhakti Geet

Video of Krishna Bhakti Geet. This Sindhi Song Muhanjo Shyamsunder Gopal was sung by Bhai Dilip & Bhai Gordhan of Balak Mandali Katani.

Video is captured at Gandhinagar Kolhapur during Varshik Utsav of Shree Prem Prakash Mandir celebrated in presence of Satguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj.